FANDOM


Fight to the Finish is episode 13 of the Original Anime.


AKA

  • Girl Power! The End of Jadeite
  • Onna no ko wa danketsu yo! Jedaito no saigo (original title)

Gallery