FANDOM


Legend of the Negamoon is episode 83 of the Original Anime.


AKA

  • The Shocking Future! Demande's Dark Ambition
  • Shōgeki no mirai! Demando no kuroki yabō

Gallery